Devletin emperyalist siyaseti, faşizm ve Kürt sorunu

Mehmet Özgen

8 Temmuz 2020
Devletin emperyalist siyaseti, faşizm ve Kürt sorunu

nde olanlar olarak da Rusya, İran ve Türkiye’yi saymak gerekiyor.

Dünya toplumu pandemi ile birlikte çok-boyutlu derin bir krizin içine giriyor. Ekonominin, özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere,  birçok sektörünün durması, artık hiç bir toplumsal mekanizma tarafından içerilemeyecek boyutları aşmakta olan işsizlik, krizin yüzeydeki görüngüleri.

Bunun karşısında devletler, baskıcı eğilimlerini artırırken yeni kontrol mekanizmalarını gündeme getiriyor. Pandeminin en çok etkilediği ülke olan ABD’de siyahi yurttaş George Floyd’un ırkçı polislerce hunharca öldürülmesi karşısında siyahların beyaz emekçi kardeşleri ile birlikte 40’tan fazla eyalette ayaklanmasından korkan Trump yönetimi ordunun müdahalesini gündeme getirdiği gibi, milislerini göstericilerin üzerine saldırtmaktan da geri durmadı.

Ülkemizde ise Saray oligarşisi, ‘’bekçiler yasası’’ ile 3o bin milis gücünü silahlandırdı; ‘’çoklu baro’’ sistemiyle baroları, dolayısıyla savunmayı etkisizleştirmeyi gündeme getirdi. Aynı böl ve yok et politikası mimar ve mühendis odaları için gündeme gelecek.  Böylece ‘’sivil toplum’’un tasfiyesi, HDP’yi kriminalize ederek onun üzerinden başlatılan siyasal muhalefetin tasfiyesi ile birleşiyor.

Bununla birlikte, gerek dünya ölçeğinde gerekse Türkiye ölçeğinde toplumsal formasyon düzeyinde derinleşen krizden bahsederken, bu krizin aynı zamanda tarihin kurucu anlarını da ürettiğini kaydetmeliyiz. Artık dünya sisteminin kapitalizm-sonrasına doğru evrildiğini gösteren bir çok eğilim var ve bunu gören sosyal tarihçi ve yazarların sayısı da az değil.(1)  Alternatif ya kapitalizmin hiyerarşik ve kutuplaştırıcı özelliklerini de devam ettiren yarı-köleci yarı-feodal bir sistem ya da görece demokratik ve özgürlükçü bir sistem olabilir. Pandemi sürecinde daha da artan toplumun dijitalleşmesi, evde kal talimatının toplumları genel olarak zapturapt alt altına alması, ilk seçeneğin şimdilik daha olası olduğuna işaret ediyor. Ancak gelecek tam olarak belirlenmiş değil; sonuç büyük ölçüde şu andan itibaren örgütlenen siyasi görüşlere ve iradelere bağlı olacaktır.

Krizin görüngülerinden biri ABD hegemonyasının çökmekte oluşu. Ancak bu hegemonyanın halefinin yine tek bir hegemonyacı devlet olacağı söylenemez. Büyük ihtimalle hegemonya krizi çoklu seçeneklerle uzun süre devam edecek. Bu seçenekler şimdilik Çin, Rusya, Hindistan olarak görünüyor. Bölgesel hegemonya mücadelesi içinde olanlar olarak da Rusya, İran ve Türkiye’yi saymak gerekiyor. Bu son üçü arasındaki mücadelenin Ortadoğu’da özellikle Suriye ve Irak üzerinde, Kuzey Afrika’da, Libya’da yaşandığı bir olgudur.

Hegemonya krizinin, dünyanın nabzının attığı coğrafyamızda feodalizmin işleyişini yeniden üreten jeopolitik gelişmelere yol açtığını görüyoruz. Türkiye, İran, Çin ve Rusya’nın imparatorluk deneylerinin yeniden canlandırılarak jeopolitik stratejilerine yön verdiğine tanık oluyoruz. Dünya 11 Eylül’den sonra ABD’nin imparatorluk ataklarına, bu yönde başlayan Afganistan ve Irak savaşlarına da tanık olmuştu. Ne var ki bu atak hegemonya krizini engelleyemedi. Ancak bu emperyal yönelimlerin, kendi içinde kırılgan olduğunu, parçalanmaları da beraberinde getirdiğini belirtmeliyiz. Yugoslavya’nın parçalanması adeta ortaçağın derebeylikleri gibi, etnik kimliğe ve görece inanç farklılıklarına dayalı site devletlerine yol açmıştı. Ortadoğu’da özellikle Suriye ve Irak üzerinden böyle bir süreç yaşanıyor. Mezhep ve kabile çatışmaları, mafya örgütlenmeleri yoğunluk kazandıkları yerleşim yerlerini, kentleri merkezi iktidar karşısında özerkleştiriyor. Sudan’da, Libya’da, Yemen’deki savaşlar böyle bir parçalanmaya yol açıyor. Bu nedenle, emperyal güç merkezlerinin her zamankinden daha büyük bir tehdit altında olduğunu söylemek mümkün. Güneyden ve doğudan Batıya doğru büyük göç dalgası kültürel ve sosyal çelişkileri bu merkezlerin kılcal damarlarına yayarak tehdidi şiddetlendiriyor.

Burada özel olarak belirtmemiz gereken şey, etnik Kürt bölgelerinin Türkiye, İran, Irak ve Suriye’yi kesen durumu ile özellikle Erdoğan rejiminin emperyal genişlemesi arasındaki çelişkidir. Kürt hareketini bölgede tasfiye ve tecrit yönünde işleyen savaş politikasının ardında bu çelişki var. Çünkü, ‘’sorun’’ olmaktan bağımsız olarak, rejimin emperyal heveslerinin karşısına dikilen en önemli güç ulusal birlik yönelimi her zamankinden daha güçlü olan Kürt hareketidir.

özgen2

Türkiye emperyalist bir politika izliyor. Bunun en belirgin kanıtı jeopolitik stratejisini değiştirmiş olmasıdır. Yeni Osmanlıcılık, bu emperyalist siyasetin ideolojisi olarak geliştirildi. Ergenekoncuların ya da Avrasyacıların siyasal İslamcılarla ittifakının temelinde esasen bu emperyalist siyaset var. Büyük toplumsal olaylara devrimci bir perspektiften bakanlar için Türkiye’nin 1905’i sayılması gereken Gezi İsyanı’nın geleceğe dönük imalarını iyi okuyarak 2014’ten itibaren ve özellikle 7 Haziran 2015 Seçimleri’nin ardından daha belirgin olarak bu siyaset temelinde bir ittifak sistemi geliştirildi. Bir başka deyişle, eski rejimin egemen güçleri ile yeni (siyasal İslamcı) rejim, ya da onların deyişiyle ‘’eski Türkiye’’ ile ‘’yeni Yeni Türkiye’’, yani bütün karşı devrimci güçler ittifak halinde.

Peki ‘’eski-Türkiye’’cileri Siyasal İslamcılarla yaklaştıran neydi, neyi fark etmişlerdi?

Erdoğan’ın Müslüman Kardeşler’in (İhvan) enternasyonal örgütlenmesinin lideri olduğu belli, özellikle Mursi’nin iktidardan düşürülüp hapse atılmasından sonra bu rolü üstlendiği anlaşılıyor. ‘’Ümmetin lideri’’ onun sıfatlarından biri. Küresel lider olarak tanımlanması da bunu ima ediyor.

Sünni İslam dünyasının liderliğine yükselmesi, ona cihadist-terörist örgütlerle işbirliğinin kapılarını ve imkanlarını da açtı. Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’daki birçok katliamın arka planında onun ve ekibinin planlayıcı olduğunu kanıtlamaya gerek yok, çünkü siyaseti bunu ima ediyor. Ortadoğu’dan Avrupa’ya yönelik mülteci akınını Suriye iç savaşının başlangıcından beri Türkiye yönetiyor. Bu, politik müzakereleri kendi lehine çevirmek ve kredi koparmak için Erdoğan’ın elinde Avrupa hükümetlerini tehdit eden etkili bir silaha dönüştü, öyle ki,’’ terör sizi de vurabilir’’ söylemlerinin hemen ardından katliamların gerçekleşmiş olması biçiminde kendini gösterdi. Suriye politikasının sosyal temelini başından beri Suriye’deki İhvan’ın oluşturduğu da malum.

Öte yandan, Saray rejiminin, Cemaat’in (FETÖ’nün) özellikle Afrika’da ve Türki cumhuriyetlerdeki ilişkilerini bu ülkelerle ikili anlaşmalar yaparak devraldığı da bir gerçek. Cemaatin okullarını Hüdai Vakfı devraldı. Bu vakıf, özellikle Afrika'da Erdoğan'ın liderliğini desteklemeye yönelik projeler üretiyor, Erdoğan’ın kendisi de Afrika liderlerini bu projeleri desteklemeye davet ediyor. İslamcı ideolojiyi yayılma politikasının bir aracı olarak kullanıyor.

Devlet olarak bu ülkelerin birçoğu ile askeri anlaşmalar yapıldı. Bunların bazılarında ve diğer ülkelerde askeri üsleri var. (Katar, Sudan, Nijerya, Çad, Somali, Arnavutluk, Azerbaycan, Irak)  Libya'da El-Watiya ve Misrata’da drone ve deniz üssü kurmaya hazırlanıyor.

İşte Türkiye'deki büyük sermaye çevrelerinin, ergenekoncuların, eski rejim egemenlerinin gördüğü İslamcı ideolojinin sermayeye ve devletine yeni yatırım ve nüfuz alanları açmaktaki etkisidir. Cemaat, İngiliz sömürgeci misyonerleri gibi, 70 ülkede Türkçe öğreten okullar açmakla öncü rol oynamış ve bu çerçevede ekonomik ilişkiler geliştirmişti. ‘90’lı yılların sonu ikibinlerin başında devletin zirvesi ve sermaye çevreleri bunu alkışlıyordu.

Açıktır ki, emperyalist siyaset o günlerden bu yana geliştirilen bir devlet politikasıdır.

özgen4

Dikkat edilirse, Suriye’nin kuzeyinin işgal edilmesi ve orada sömürgeci bir ilhak politikasının hayata geçirilmesi ittifak sisteminin geliştirilmesinin başlamasından sonra gerçekleşti.

Kürt hareketine karşı tasfiyeci politika da bundan sonra adım adım gelişti. Tek-adam yönetimine dayalı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yol verilmesi de emperyalist siyasetin ihtiyaç duyduğu daha da merkezileşmiş bir idari yapının gereğidir. Böyle bir siyaset izleyen bir devletin faşizmi bir yönetim biçimi olarak geliştirmesi anlaşılır olmalıdır. Bütün kaynakları sermaye sınıfına, özellikle onun en saldırgan fraksiyonu İslami sermayeye aktarmakla yetinmeyip şimdi de kıdem tazminatına göz koyması ancak emekçi sınıflar üzerinde doğrudan devlet şiddeti uygulamakla, faşist devlet biçimi ile olur.

İlerici ve seküler Kürt hareketi, bu emperyalist siyasetin önündeki en büyük engeldir. HDP’nin sosyalistlerin önemli bir bölümüyle ittifak siyasetinin geliştiği zemin olarak belirmesi ve 7 Haziran Seçimleri’nde yüzde-13 oy alması zaten bir tehdit olarak algılanmıştı. Bu ittifak, gerçekten bir halk demokrasisi şeklini alması halinde daha büyük bir tehlike arz edecektir. O nedenle tasfiyesi sürdürülmektedir. Demokratik Toplum Kongresi’ne yönelik operasyon bu tasfiyenin en son halkasıdır. Dolayısıyla, erken ya da zamanında seçimler gündeme geldiğinde HDP’nin seçime girmesinin engellenmesi güçlü bir ihtimal olarak görülmelidir. HDP’nin kapatılma kampanyasını Aydınlık ve Vatan Partisi üstlenmiş bulunuyor. Bunu öncelikle bir Ergenekon talebi olarak değerlendirmek gerekir.

Şimdi bu tasfiye, yukarıda değindiğimiz gibi, genel olarak toplumsal ve siyasal muhalefetin tasfiyesi ile birleştiriliyor. Ve bu birleştirme bir yandan da özellikle Millet İttifakı üzerinde, demoklesin kılıcı olarak tutulmaktadır. Ya emperyalist siyasetin yanında olursunuz (akıllı, millici muhalefet) ya da tasfiye olursunuz. Dolayısıyla Millet İttifakı’nın dağılması ihtimal dahilindedir. CHP yönetiminin yeni jeopolitik stratejiye karşı tavır almak yerine zımnen onay vermesi, böylece rejimi yıkmaya yönelik bir strateji izlemek yerine ona muhalefet etmesi (majestelerinin muhalefeti anlamında) bu ihtimali kuvvetlendiren etkenlerden biridir.  İyi Parti zaten Erdoğan’a karşı açık kapı siyaseti izlemektedir. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, bu haliyle ittifaka oy da kaybettiriyor olması (2), Mart 2021’deki kongrede yeniden genel başkanlığa aday olmamasını ve neticede İyi Parti ile MHP’nin, Akşener'in liderliğinde yeniden birleşmesini gündeme getirebilir.

Bu emperyalist siyasetin, savaş harcamalarının bütçeyi, Merkez Bankası’nın yedek akçelerini bitirdiği malum. SWAP anlaşmaları, halktan toplanan paralar,  yardım kampanyalarının ‘’kayıp’’ paraları, zamlar, cezalar. Her şey büyük ölçüde silahlanmaya, askeri sanayiinin geliştirilmesine, Suriye’de ve Libya’daki paralı askerlere, Kuzey Suriye'deki sömürgeci yapılanmaya gitmektedir.

Enerji ve inşaat şirketlerinin çıkarlarını temsil eden rejimin, kaderini neredeyse Libya’daki petrol ve doğal gaz kaynaklarının denetimini elde etmeye bağlaması, Türkiye tarafından hem Afrika boynuzundan hem kuzeyden kuşatıldığını düşünen ve Fransa’nın kışkırttığı Mısır’ın ordusunu teyakkuza geçirmesinden de anlaşılacağı gibi, savaş riskini artırmaktadır.

Görev bu emperyalist siyasetin karşısına geçiş programı mantığına dayalı devrimci bir siyaset koymaktır.

---------------------------------------------------------------

(1) Özellikle Immanuel Wallerstein, Randall Collins için bkz: Kapitalizmin Geleceği Var mı? (Metis 2013); Çağdönümü ve Olasılıklar (Bilim ve Ütopya, 1994), Küreselleşme ve Devrim (Kızılcık Sosyalist Dergi, 2001), Devrim ve Karşı-Devrim (Kızılcık SD, 2003 --www.kızılcık.org)  başlıklı yazılarda, burjuva uygarlığın bir krizde olduğunu, kapitalist sistemin kendini-yeniden üretme potansiyellerinin sınırına geldiğini; özellikle kullanım değeri-değişim değeri arasındaki ilişki bağlamında çözülme-başkalaşım yaşadığını anlatmaya çalıştım.

(2)  Sık sık neredeyse haftada bir anket yapılmasından huylanmak gerekir. Bunun bir nedeni bu algıyı yaratmak da olabilir. Anketlere AKP’nin düşük yoğunlukta, MHP yönetiminin ise sert tepki vermesi, dikkat çekicidir.

Yazarın Dİğer Yazıları

 1. Finale Doğru
  Finale Doğru
  26 Nisan 2021
  Biliyorsunuz iktidarın, içeriği artık ayan beyan olan 2023 hedefi var.. Cumhuriyeti 100. cü yılında ilga edip onun yerine otokratik islamcı bir devletin ilan edilmesi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da tek-adam…
 2. Yeni-Osmanlı Galaksi İmparatorluğu:)
  Kainatın efendisine naçizane teklifimiz şudur ki, Aya gidecek ilk kafile, Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için ‘’cep telefonu ile görüştüğünü’’ ortaya koyan İÜ Deniz Bilimleri Fakültesi…
 3. Seçimler Amerikan toplumundaki yarılmayı açığa çıkardı
  Pensilvanya’daki seçimleri önde bitirmesiyle 20 delege daha kazanması kesinleşen Biden, 46. ABD başkanı olarak anılmaya başlandı bile. Şimdiki tartışma, Trump’ın White House’tan nasıl çıkartılacağı üzerine. Bilindiği gibi, 65 milyonu aşkın…
 4. Egemen paradigmanın içindeki ‘Muhalefet’
  Öznel müdahalenin öncelikle yönelmesi gereken hedeflerden biri, bütün hareketlerde, ama özellikle emek hareketinde emekçi demokrasisini (proleter demokrasiyi) örgütlemek yerine kendi grupsal iktidarını örgütleme anlayışıdır. Bunun devrimci Marksizmle bir alakası yoktur.…
 5. Dayanışma
  Dayanışma
  21 Mayıs 2020
  Sosyalist politika, geleceği bugüne izdüşüren bir yaklaşımla hareket eder. Bir başka deyişle onun temeli, alternatif bir toplumsal ilişki biçimini geliştirmektir. Bu ilişki biçimi, egemen ilişki tarzına karşıt alternatif nüve olarak…
 6. AKP-MHP’li vekiller deyyusların ‘siyasi’ temsilcileri mi?
  Bu iktidara karşı direniş anayasal bir haktır ve meşrudur. Ait olduğu yere, tarihin çöplüğüne gönderilmesi yaşamsal olduğu kadar artık ahlaki bir sorundur. Fezlekesini yazmanın zamanı çoktan geçti bile.. İnfaz yasası koronavirüse…
 7. Cumhuriyeti mi, tasfiyesini mi kutluyorsunuz!
  Zira Cumhuriyetin ilkeleri, başta laik sistem, onun birincil uygulama alanı eğitimin akla ve bilime dayalı temelleri yok edilmiş durumda. Devlet aygıtları islamileştirilmiş, cumhuriyet ordusu, Son Suriye harekatının da gösterdiği gibi,…
 8. Marksist Devrimci olarak Mihri Belli
  16 Ağustos 2011'de aramızdan ayrılan Mihri Belli'yi, devrimci eylemin önde gelen simalarından ve önderlerinden biri olarak anıyoruz.. Aşağıdaki yazı O'nun yoldaşlarından Mehmet Özgen'e ait. Özgen, bu yazıyı Mihri Belli'nin ardından 2012…
 9. Cumhur ittifakı değil Cürüm ittifakı
  Demokrasiye, özgürleşmeye en çok ihtiyacı olanlar, elbetteki emekçi sınıf ve katmanlardır, kadınlardır.. Bu nedenle, Emek ve Kadın Cephesi, anti-faşist mücadelenin, kürt halkının da taleplerini kapsayan demokratik cumhuriyet mücadelesinin itici gücü olarak…
 10. İkili kriz: hem iktidar hem muhalefet
  Ortada giderek gerçekliği su yüzüne çıkmakta olan bir iktisadi kriz olmasına, bunun da diktatörlüğü beka endişesine sürüklemesine ve toplumun her türlü hile ve baskıya rağmen direncini sürdürüyor olmasına karşın, muhalefet…
 11. Diktatörlüğün Sonbaharı
  ‘Ekmek bulamıyorlarsa, pasta yesinler!’ -Bu söz, Marie Antoinette tarafından, Paris'te ekmek kıtlığının doruğa ulaştığı esnada, kocası XVI. Louis ile birlikte kral ve kraliçe olarak Fransız tahtına geçtikleri taç giyme töreninde söylendi.…
 12. Türkiye yol Ayrımında
  Türkiye yol Ayrımında
  2 Mayıs 2018
  Kritik bir eşikten geçiyoruz. Egemen güç, ya Türkiye’nin demokrasiye dönük iki yüzyıllık deneyimlerini kesintiye uğratacak ya da toplum, içine hapsedildiği cendereyi patlatarak özgürlükçü bir paradigmanın ufkuna açılan olanaklı alternatifleri yeşerten…
 13. HDP Kongresi..
  HDP Kongresi..
  11 Şubat 2018
  HDP demokrasi mücadelesinin öncüsü ise, tek karar verici organ da kongrenin kendisi demektir. ‘İstişare’ etmek elbette gereklidir.. Ama istişare veya mutabakat kongrenin iradesinin üzerinde olamaz..   HDP, Türkiyelileşme politikası ile önce…
 14. CHP kurultayı, faşizm ve savaş
  Normalde, diktatörlüğün güç kazanmasına yarayan bu kadar büyük günahlar işlemiş, buna karşın hatalarından ders alarak yeni bir mücadele programı ortaya koymayan bir yönetimin kurultayda değişmesi gerekirdi.. Ancak.. Bu ülkede Cumhuriyeti…
 15. RTE olsa olsa Herkül’üyle henüz karşılaşmayan Cacus olabilir
  Nasıl yani, kürsüde idam edilenlerin mektuplarını okurken gözyaşı dökme sahtekarlığından sonra bu da mı olacaktı, derken kendiliğinden şu kıyaslamayı canlandırıyor zihnim: Ortada, Kürt halkına karşı, tıpkı İsrail’in Filsitinlilere yönelik kullandığı…
 16. Ecevit ve Kılıçdaroğlu
  Ecevit ve Kılıçdaroğlu
  15 Haziran 2017
  Bugün faşizme karşı kararlı duruş sergilemenin yolu HDP ile, tüm solla, demokrasi güçleri ile yan yana gelmekten, birlikte davranmaktan korkmamaktan geçer. Çünkü diktatör esas olarak bu korkudan güç almakta, muhalefeti…
 17. Son darbe
  Son darbe
  17 Nisan 2017
  Adam hırsızlık yaptı, halkın parasını çaldı. ‘ Bu doğru değil’ dedin.. Adam cinayet işliyor cinayet! Hala bu doğru değil diyorsun. Sıra sana gelince ne diyeceksin? Böyle bir totaliter ideolojiye ve onun…
 18. Distopya*: Evet çıkarsa ne olocak?
  ABD emperyalizmi başkan aracılığı ile ülkeyi istediği gibi yönetebilir hale gelecek.. Resimlerde Abdülhamit’in burnu düzeltilecek.. Türklerin atası ilan edilecek. Her eve Yüce Reis’in bağlanabileceği ekranlar konacak.. Reis ‘hadi yatın.. beş çocuk…
 19. Ey Fravun'a iman edenler!
  Ey Fravun'a iman edenler!
  25 Aralık 2016
  Yanıyordu iki asker, bilmedikleri topraklara zoraki gönderilmiş iki halk evladı.. iki er.. İnsanlık yanıyordu.. Bugüne kadar geliştirdiği bütün insani değerlerle birlikte bir kez daha.  Bir kez daha düşmüştü tiranın saltanatı…
 20. Efendisiz-vesayetsiz-demokratik cumhuriyet için Kurucu Meclis
  Tek-adam diktatörlüğü OHAL vasıtasıyla kuruluyor.. OHAL parlamentoyu fiilen ortadan kaldırmıştır. Kurucu Meclis sloganıyla halk kitlelerinin seferberliğine dayalı bir mücadele dışındaki her yol, siyasi islamla uzlaşmak, onun kuracağı faşist devlet düzeninde ‘muhalefet’ olmayı…
 21. 'Uzun Bıçaklar Gecesi' ve İç savaş provası
  Şimdi sokakları zaptetmeye çalışan bu gerici-faşist-cihadcı paramiliter gruplara karşı halkın savunmasını inşa etmek, bu darbe içinden darbe çıkaranlara, iç savaş provası yapanlara direnme hakkını hayata geçirmek yaşamsal bir görevdir. Türkiye…
 22. 14 Haziran 2016
 23. Diktatörlüğe karşı Halk Devrimi
  Çıkış yolu, resterosyonu ve darbeyi reddeden bir halk devrimidir. Halk devrimi derken, Gezi isyanı gibi bir hareketten, Gezi de eksik olanı, Kürt halkının –şimdi yok edilmek istenen- devrimci enerjisiyle kendisini…
 24. 'Devrim ve karşı-devrim'
  ''Öyle görünüyor ki, 1990’larda başlayan yeni genişleme dalgası, 1930 ve 40’lı yıllarla ölçülemeyecek derecede daha pahalı olacaktır. Kapitalizmin yeni bir “yıkıcı uyumu”nun, yeni bir dünya savaşının insanlığın ve doğanın mahfına…
 25. Nuray Mert ve ‘Faydalı salaklık’
  Aydın dediğimiz kişi, araştırmacı ve sorgulayıcı aklıyla, henüz fiilileşmemiş imkanı / varlığı ortaya çıkaran kişidir. Yani muhafazakar demokratlık yaftasının örttüğü kuvve'yi ortaya çıkarandır. Bu yaftaya ihtiyaç kalmadıktan, ‘’sesiz devrim’’ tamamlandıktan, AKP devletle…
 26. 'Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı’
  Brecht, Hitler'in iktidara yürüyüş öyküsü ile gangster Al Capone'un öyküsünü örtüştürür..-- Diktatörler ve gangesterler aslında korkaktırlar. Korkutarak korkularını aşmaya çalışırlar. Psikolojideki yansıtma gibi.. Alman halkı 19.cu yüzyıl ve 20.ci yüzyılın başında…
 27. Bir de kalkmış herkesi 'sağduyulu olmaya davet' ediyor..
  Halkı yeni katliamlara, cinayetlere, entrikalara karşı savunma önlemleri almaksızın, iradesinin tezahür edeceği bir seçim olabilir mi? Gırtlağına kadar suça batmış faşist Erdoğan rejimine karşı Ortak bir direniş hattı oluşturmadan, demokratik…
 28. ’Ağlamak Bazı acılarda yetmez Bazı ölümlere’
  Her karede gülen yüzleriniz.. Büyük insanlık için bir şey yapmanın kıvancı.. Gözlerinizde kardeşlik parıltısı .. Kucaklaşmanın, çitleri yıkmanın coşkusu.. Kobani önlerinde.. Suruç'ta.. Büyük insanlığın barbarlığa karşı savunma hattında.. Yüceliğin alçaklığa…
 29. Kendi tanrısına bile ihanet eden adam..
  Yarın sandığa gittiğinizde .. Bacakları kopan çocuk ve Lisa'nın yüzü aklınızda olsun.. Bir daha koşamıyacak o.. Hüzünle bakacak cıvıl cıvıl koşuşturan arkadaşlarının ardından.. Bir daha çocuk olamıyacak.. Ki o çocuk,…
 30. AKP Faşizmi, ant-faşist cephe, HDP, BHH ve CHP
  AKP FAŞİZMİ: Sermayenin en saldırgan kesiminin iktidarı --AKP’nin 'Kristal Gecesi'--AKP ırkçılığı: 'Farkçı-Irkçılık'--‘’Üst-akıl’’-‘’Taşeron akıl'' ve 'millet aklı'  --AKP’nin çözüm süreci, Sunni İslam federasyonuna tabidir.. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildiğinden bu yana yeni…
 31. Ya Kobane ya barbarlık!
  TARİH BİZİM SIRTIMIZDAN YAPILDI. ŞİMDİ BİZ YAZACAĞIZ TARİHİ YENİDEN --Çakalların ulumasından korkmıyacağız. Tiranların sokaklara saldığı, sömürüden değil ama kendisinin sömürücü olmayışından nefret eden lümpen ayaktakımıyla yıldıramazlar bizi..  Direniş dediğin, bir…
 32. Gezi İsyanı Türkiye'nin 1905'idir
  Her gerçek devrim, bir şekilde iç- biçimlenişini, yani kendi suretini büyük bir halk hareketi içinde ortaya koyar. Öncülerin ya da öznel iradenin rolü işte bu an’da tayin edicidir.. Tarihin ortaya…
 33. CHP’nin BOP’un resterasyonuyla uyumlu stratejisi
  CHP-MHP’nin birlikte açıkladıkları ve Cemaatin desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu’nun çatı adaylığını hangi bağlamda değerlendirmek gerekiyor? Ulusalcı çevreler itirazlarını laiklik, Atatürk ilkeleri vb çerçevesinde dile getiriyorlar. Bu da onların bölge dinamiklerinden kopuk…
 34. 'Yeni Türkiye' Soma madeninin altında kaldı..
  Erdoğan öyle bir stratejik hataya -Taksim'e sokmama inadına- düştü ki, artık Gezi parkına girildiği günün devrimin başlangıcı olması farz olmuştur. Şimdi bize düşen bunun fikri ve örgütsel hazırlığını yapmak. Esin…
 35. BDP/HDP Cumhurbaşkanlığı seçimi Için ne diyor?
  "KOŞULLU DESTEK" DÜŞÜNÜLEBİLİR BİR ŞEY MİDİR?  --BDP ve HDP, fiilen yolsuzluk-rüşvet-hırsızlık zanlısı olan, bunların ortaya çıkması ve soruşturulmasının önüne türlü engeller çıkaran, kısacası kendisini ve iktidarını aklamayı reddeden, ayrıca savaş…
 36. En uzun gün ve olasılıklar
  Yolsuzluk operasyonları, Suriye üzerine savaş planları, provokasyonlar, sadece hükümet üyelerini değil, ilişkili sermaye gruplarını, sivil-asker bürokrasinin üst tabakasını suç ortağı durumuna düşürmüştür. Tarihte hiç bir devlet yönetimi, 2.dünya savaşının sonrasında…
 37. HDP, CHP'nin oylarını mı bölüyor?
  Henüz belirgin bir stratejiden yoksun olsa bile, sol ve sosyalistler, demokratlar, ilericiler, kısacası Gezinin tüm bileşenleri HDP'ye oy vermelidir. Halkların, ezilenlerin ve sömürülenlerin faşizme direniş blokunu geliştirmek ve yüksetmek için..…
 38. İsyanın adı Berkin-
  İsyanın adı Berkin-
  12 Mart 2014
  "Söz bitti" gerçekten.. Bu söylem neredeyse slogana dönüştü.. Adaletsizlik ve zulüm karşısında öfkemizin kabardığı her defasında, her acımızda tekrarladığımız.. Ve tekrarladıkça unutuşa dönüşen.. Mehmet ÖZGEN Gereğini yapmadıkça unutuşa dönüşür her…
 39. 'Paralel devletler', koku-tutulması ve devrimci kopuş
  ERDOĞAN KLİĞİ ULUSLARARASI SUÇ ÖRGÜTÜ İLAN EDİLEBİLİR --Erdoğan'ın Ömer El Beşir konumuna düşürülmesi ve bu uluslarası kompleks hamleyi bir adım sonra AKP'nin, 28 Şubat sürecinde RefahYol iktidarının yıkılmasını sağlayan DYP'nin…
 40. Devlet ikiye mi bölündü yani?
  Böyle diyenler var. Oysa devlet iktidarı içinde rollerin paylaşım savaşının ikinci raundu bu.. ilki MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı hedef alan operasyondu.. Hükümet onu jet hızıyla Meclisten çıkardığı yasayla etkisiz kılmıştı..…
 41. Marksist Devrimci olarak Mihri Belli
  Mihri Belli kimdir? Adı, Türkiye sosyalist hareketinin günışığına çıkıp yeniden kitlesel ölçekte kurulduğu 1960'larda, ortaya attığı Milli Demokratik Devrim stratejisiyle özdeşleşen; düşünceleri, eylemleri, yetenekleri, başarıları ve başaramadıklarıyla sosyalist hareketin içinde ve…
 42. Erdoğan-Barzani ittifakı: 'İslam' kardeşliği
  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Diyarbakır buluşmasında Eroğanın sarfettiği "dağdakilerin inip, cezaevlerinin boşalacağı" cümlesine açıklık getirdi: "Terör bitsin, silahlar teslim edilsin biz de üzerimize düşeni yapalım". Bu, AKP'nin bundan sonra izleyeceği…
 43. Cumhurbaşkanı ve başbakanıyla devletin linç girişimi!!
  Kabul edelim ki, 'sözlü saldırı' var. Ortada konuşan bir "kız" öğrenci var! Cumhurbaşkanı, Başbakan, YÖK başkanı, bakanlar, taraf sendikalar, televizyonda açık oturumlar, proflar. Noluyoruz? Bu nedir? Bu açıkça, bir ya da…
 44. 'Kimyalı' mı 'Kimyasız' mı?
  Ey büyük insanlık! Demokrasi kralları, monarşi kralları, silah ve petrol şirketleri, medya patronları ve onların coğrafyamızdaki "islamcı" hempaları, hocaları, ilahiyatçıları, bilumum kan emici, haydut, soyguncu ve "ırz düşmanları" hep birlikte…
 45. Başka coğrafyanın çocukları: Rojavalı çocuklar
  ROBOSKİ NEREDEYDİ, ROJAVA NEREDE? --'Denize düşen yılana sarılır'dan vazgeçilmelidir. Halkların kardeşliğinin, halkların ortak mücadelesiyle mümkün olduğunu, bunun da Gezi direnişiyle RUH İKİZİ olmaktan geçtiğini anlamak gerekir artık. Uzun zaman önce…
 46. Yanıyor insanlık hâlâ!
  Sivas'ta Madımak'ta yaşananlar, insanlık tarihinde örneğine az raslanan din adına işlenen büyük bir vahşettir. İnsanlığın vicdanı ve ahlaki değerlerini altüst eden bir vahşet. Bu vahşeti basitleştirenler, üzerini örtemeye, unutturmaya ve…
 47. 25 Haziran 2013
 48. Belli ki, geldiğiniz gibi gitmeyeceksiniz!
  BUGÜN YENİ BİR TARİH BAŞLATTINIZ FARKINDA OLMADAN! NO PASARAN DİKTATÖR, NO PASARAN! --Tayyip Sultan'ın, bir iç savaş ordusu olarak kullandığı kolluk kuvvetleri karşısında HALK GÜÇLERİ yenilebilir. Orada olan ANALAR, tanık olabilir,…
 49. 'Bir kaç çapulcu' kim?
  'Bir kaç çapulcu' kim?
  2 Haziran 2013
  Senin bir kaç çapulcu dediğin; İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Çanakkale'de,Türkiyenin heryerinde, Türkiyeliler'in varolduğu bütün dünya kentlerinde senin diktatörlük teşebbüsatına HAYIR diye haykıran yüzbinler mi? Yoksa kefenine cep dikenler mi? On…
 50. İlle de Roboski!!!
  İlle de Roboski!!!
  6 Ocak 2013
  CHP, sorumluları bu kadar ayan beyan ortada olan bir katliam için gensoru mekanizmasını neden işletmez? Başbakan bu kadar açık şekilde suçlu pozisyonundayken neden onu Mecliste ve halkın önünde hesap vermeye…
 51. Cumartesi.. Cumartesi..
  Cumartesi.. Cumartesi..
  25 Kasım 2012
  Bu ülkede ne zaman ki, işkencede, gözaltında, faili meçhul cinayetlerde kaybedilenlerin hesabı sorulmaya başlanır, bu hesabı gören "özel yekili" mahkemeler kurulur: ne zaman ki mecliste Kayıpları Araştırma Komisyonu kurulur, bu…
 52. Ruhu alçalan toplum
  Ruhu alçalan toplum
  29 Ekim 2012
  Bu "manzara" aynı zamanda bu toplumun çıplak bir resmidir, röntgenidir hatta. Bütün insanı değerleri, çare olmak ve bulmak için koşuşturan bir avuç insanda toplasmış ve onların bu toplum bedeninde bir…
 53. Tezkere provokasyonu
  Tezkere provokasyonu
  4 Ekim 2012
  Türkiye sadece bir savaşa değil, Hitler ve Mussolini benzeri tek adam diktatörlüğüne doğru gidiyor. Üstelik bu savaş sadece devletler arasında değil, halklar ve mezhepler arasında bir savaşa dönüşecek. Bu diktatörlüğe…
 54. Alçaklığın dayanılmaz irtifası..
  Patlamaya karşı tepkiyi, daha ilk saatlerde kin ve nefret söylemine dönüştürüp halkın bir kesimine, Kürtler'e karşı yönlendirmek, hem en az bu insanlık suçu kadar halk düşmanlığıdır, hem de saldırının gerçek…
 55. Aygün neden kaçırıldı?
  Aygün neden kaçırıldı?
  13 Ağustos 2012
  Tarihsel gelişme, imkanı genellikle tehlike ve büyük risklerle bir arada verir. Politik öngörü ve liderlik, onu bu tehlike ve riskler içinden çıkarıp realize etmekte kendini gösterir..Kılıçdaroğlu, sorunun gündeme getirilmesi için "iklimin…
 56. Savaş kışkırtıcılığı suçtur!
  TCK'nun 306. Maddesinde 'Türkiye'yi savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak şekilde yabancı bir devlete karşı hasmane hareketlerde bulunan' kimselere ‘beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası, "Fiil sonucu savaş meydana gelirse…
 57. CHP Kurultayı ve Devrimci Cumhuriyet
  CHP, ilericilerle, sosyalistlerle, Kürt siyasal hareketiyle; Mehmet Bekaroğlu'nun, İhsan Eliaçık'ın temsil ettiği anti-kapitalist Müslüman hareketiyle, yerel seçimlerden başlayarak güç birliğini gündemine koymalıdır. demokratik, özgürlükçü, laik ve sosyal bir halk cumhuriyeti…
 58. Mızrağın ucundaki 'Islam' ve biyopolitiği
  Erdoğan ve AKP'nin kurduğu düzende "kadının adı yok." Erdoğan'ın, ısrarla kadın yerine anne sözünü kullanması bu bilincin dışavurumudur. Kadının görevi nice erdoğanlara annelik etmektir, o kadar. Hadi gel de anlat..…
 59. 'Ceddin deden, neslin baban..'
  Chicago'dan İstanbul'a dünyanın bütün sokakları NATO'culara karşı birleşiyormuş bugün. Manhattan'da mehteran bandosuyla Türk Günü yürüyüşü yapılıyormuş.."Çokyıldızlı beyler beyi haykırdı ilerle / Bir yaz günü geçtik Manhattan'dan kafilerle." Sanırım kimse, metrix'in…
 60. Post-modern darbeden postmodern faşizme -Faşizm yargılıyor
  Halkın inaçlarını kullanarak onun sırtına binenler, ona takla attıranlar değil; onuruna, değerlerine sahip çıkan, çıkarlarının bilincinde bir halk hareketi ve onun temsilcileri bizzat yargılayan olmadığı sürece, bu tiyatronun yeni sahnelerini…
 61. Post-modern darbeden postmodern faşizme
  Yükselen bütün sınıflar gibi, postmodern/muhafazakar burjuvazi de, eski iktidar blokunu değiştirme ve bunun için gerekli hegemonyayı tesis etme süresince demokrasi söylemlerine ihtiyaç duyar. Egemenliğini garantiledikten sonra bu söylemlere de, onları…
 62. Bu başbakan kimin başbakanı?
  Artık katliamın affına "hayırlı olsun" diyen bir Başbakan var Türkiye'nin başında! Ey Başbakan! Bilesiniz ki, yanmakla tükenmez bu ülkenin güzel evlatları. Bir gider bin geliriz! Bu dava "divan"a kalmayacak! Erdoğan, Sivas…
 63. Devlet iktidarının yeniden paylaşım savaşı
  Böylece Özel yetkili savcıların açtığı ve Özel yetkili Mahkemelerin sürdürdüğü Ergenekon, KCK ve Devrimci Karargah davalarının hukuki meşruiyeti de ortadan kalkmış oluyor. Polis ve yargının, AKP iktidarının bir "siyasi sopası"…
 64. Dersim, CHP ve Faşizm
  Dersim, CHP ve Faşizm
  29 Aralık 2011
  Eğer özür, tüm katliamların arkasındaki politik düşünceyle, yani tekçi-ulus anlayışı ile, zorla asimilasyonla hesaplaşmanın bir ifadesi olarak dile getirilseydi o zaman özür olurdu.. Bugün Ermeni "Soykırım"ini kabul etmeyenlere ceza öngören…
 65. Kürt sorununda 'Osmanlı'da oyun çok'
  Eski düzen, bir tür post-modern "devrim"le çökertilmiştir. 1. Cumhuriyet bitmiştir; yerine "Ilımlı" İslam Cumhuriyeti ikame edilmektedir. Bu "devrim"i tamamlamanın önündeki tek engel, asıl direnç noktası, Ortadoğu'nun en modern hareketi olan…
 66. Adını siz koyun..!
  Adını siz koyun..!
  8 Ekim 2011
  Bu resme iyi bakın.. Dikkatle bakmak gerçekliğin tümünü görmeyi sağlar. Çünkü anlamak ve anlamlandırmak için eksik olan bir şey yok.. Çünkü görüntüyle aranızda hiç bir perde yok.. Yerde yatanların giysileri,…
 67. “Laiklik kesinlikle ateizm değildir” Öylemi?
  Türkiye açısından toplumun yüzde-50'sinin rızasını alan iktidarın, diğer yüzde-50'nin arıza çıkarmamasına yönelik bu söylemi yeni bir "açılım"ın işareti gibi görmek, tek kelimeyle gaflettir, Erdoğan'ın tuzağına düşmektir.   Başbakan Erdoğan'nın Kuzey…
 68. 90’nında devrimci delikanlı*
  Asıl önemli yan, sosyalizm mücadelesine devrim bilincini taşımış olmasıdır. Oyların yüzde 51'ini alarak iktidar olmayı hayal eden egemen zihniyeti kıran ve iktidar mücadelesinin gerçek mahiyetini kavramaya sevkeden onun devrimci tutumudur.…
 69. Yanıyor insanlık hala!
  Yanıyor insanlık hala!
  3 Temmuz 2011
  * Eğer siz, babanızın veya kardeşinizin ya da oğlunuzun/kızınızın yanında onun katilinin de ismini görürseniz ne hissedersinz? Hızla yükselen bir öfke dalgasıyla bütün insanı duygularınızın iğfal edildiği hissine kapılmaz mısınız? İsyan…
 70. Türkiye Dönüm Noktasında
  Türkiye, özellikle 12 Eylül’de yapılan Anayasa referandumundan sonra kesin bir dönüm noktasına (critical point) geldi. Yargının iktidarın denetimine geçişi tamamlandı. Emniyet teskilatı zaten cemaat örgütlenmesinin kontrolündeydi. TSK içinde de faaliyette…

ANALİZ

ANALİZSon HDP Operasyonu ve Muhalefet / Mehmet Özgen

Son HDP Operasyonu ve Muhalefet / Mehmet ÖzgenHDP'nin 2014-2015 MYK'sı tutuklandı.. Saraydan talimat alan savcının gerekçesi Kobani protestolarına dayanıyor.…