19 milyon kişiye yardım dağıtan AKP 20 milyon oy aldı.

8 Nisan 2014
19 milyon kişiye yardım dağıtan AKP 20 milyon oy aldı.

"Al parayı, ver oyu" taktiği --Her seçim öncesi devlet kesesinin ağzını açan iktidar, son 1 yılda ihtiyaç sahiplerine 12 milyar lira dağıttı. Karşılığını sandıkta aldı.

AKP, 12 yıllık iktidarı döneminde, vatandaşı yardım almadan yaşayamaz hale getirdi... Yıllardır bedava kömür dağıttılar. Elektriksiz evlere beyaz eşya gönderdiler. Son kullanım tarihi gelen gıda paketleriyle göz boyadılar... Bunları da seçimde ‘oy'a tahvil ettiler.

BU se­çim­de de tak­tik de­ğiş­me­di. Tüm bu yar­dım­la­ra ek ola­rak, ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne her ay çe­şit­li ad­lar­la öde­me­ler ya­pıl­dı. Top­lam yar­dım mik­ta­rı 2013'te 12 mil­yar li­ra ol­du. Ge­çen yıl 19 mil­yon ki­şi yar­dım al­dı.. AK­P'ye se­çim­de 20.5 mil­yon oy geldi.

Seçim öncesi yardıma hız verdiler. Belediyelerin dağıttığı hariç, hazineden 19 milyon kişiye tam 12 milyar lira yardım aktardılar. 20 milyon oy aldılar...

Seçim dö­ne­min­de ay­yu­ka çı­kan ‘sos­yal yar­dım­la­r' AK­P'­ye oy ola­rak ge­ri dön­dü. Dev­le­te bağ­lı ku­rum­lar, da­ha çok yok­sul ke­sim­le­ri ge­zip, kö­mü­rün­den gı­da­sı­na, be­yaz eş­ya­sın­dan kı­ya­fe­ti­ne ka­dar da­ğıt­tı. Ve ta­bi ki pa­ra yar­dım­la­rı da ya­pıl­dı. AKP, 19 mil­yon ki­şiye yar­dım dağıttı, yerel seçimlerde 20 milyon oy aldı.

76.5 milyarlık yardım bütçesi
Ye­niça­ğ'­ın ha­be­ri­ne gö­re; AKP 2014 se­çim­le­ri öncesi ke­se­nin ağ­zı­nı aç­tı, yar­dım pa­ra­la­rı­nı ge­çen yı­la oran­la yüz­de 50 art­ır­dı. Ge­nel büt­çe­den "sos­yal gü­ven­lik ve sos­yal hiz­met­le­re­" 76.5 mil­yar ay­ıran AKP, se­çim ari­fe­sin­de Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı ara­cılı­ğıy­la bu pa­ra­dan yok­sul, yaş­lı, en­gel­li ve muh­taç ai­le­le­re 12 mil­yar ya­ni es­ki pa­ray­la 12 kat­ril­yon da­ğıt­tı. 2012'de ise Ai­le Ba­kan­lı­ğı­'na 8 mil­yar 635 mil­yon li­ra (es­ki pa­rayla 8.5 kat­ril­yon) pay ayır­mış­tı.

Engelli ve yaşlılara maaş
12 kat­ril­yon şöy­le da­ğı­tıl­dı: "431 bin en­gel­li ya­kı­nı­na 3.2 mil­yar li­ra. 59 bin muh­taç as­ker ai­le­si­ne 78 mil­yon li­ra. 288 bin eşi ve­fat eden ka­dı­na 753 mil­yon li­ra. 1.3 mil­yon en­gel­li ve yaş­lı­ya 3.2 mil­yar ma­aş öde­me­si. 3 milyon çocuğa 742 milyon lira okul yardımı.

Sıra Cumhurbaşkanlığı'nda
2014 Ye­rel Se­çim­le­ri­'ni ka­za­nan AK­P'­nin şim­di­ki he­de­fi ise Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri. Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, halk oyu ile ya­pı­la­cak se­çim­le­ri ka­za­na­rak Cum­hur­baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu­na otur­mak is­ti­yor. Bu­nun için­ de şim­di­den ‘sos­yal yar­dı­m' ha­zır­lık­la­rı baş­la­dı. İk­ti­dar­da ol­du­ğu 12 yıl­lık sü­re için­de AKP, yak­la­şık 85 kat­ril­yon se­çim ya­tı­rı­mı yap­tı. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri ön­ce­sin­de benzer man­za­ra­lar ya­şana­cak.

İşte bazı yardımlar
Eşi vefat eden kadınlara 753 milyon
Evde birine bakanlara 3.4 milyar
Engelli ve yaşlıya bakana 3.2 milyar
Çocuklar için eğitim ve sağlığa 742 milyon

 

ANALİZ

ANALİZFaşist MHP Kapatılmalıdır!

Faşist MHP Kapatılmalıdır!Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile…