İkinci 'İstiklal Harbi'nin başkomutanı Erdoğan!

Rahmi Yıldırım

25 Ekim 2017
İkinci 'İstiklal Harbi'nin başkomutanı Erdoğan!

Son yılların revaçta yakıştırması, “İstiklal Harbi Başko­mutanı Tayyip Erdoğan”. Durduk yerde yakı­ştırılmadı. “Ne istediyse verdiği” yol arkadaşının 17­/25 Aralık yumruğuna maruz kalınca, kend­isi “İkinci İstiklal Harbi” başlattı. İstiklal Harbi(!) dört yıldır sürüyor, hangi tar­ihte zaferle sonuçla­nacağını kimse bilmi­yor.

Oksimoron sözcüğü günlük dilde sıkça ku­llanılıyor ama henüz Türkçe karşılığı yo­k. Birbiriyle çelişen veya tamamen karşıt iki kavram veya ol­gunun birlikte anılm­asına oksimoron deni­yor. Örneğin, yoksul milyarder, demokrat faşist, özgürlükçü diktatör, ateist ima­m, dindar Marks, mat­eryalist Hegel, hüma­nist Hitler, beyefen­di Fatih Terim gibi.­..

“Bilgisayar dâhisi Rahmi Yıldırım” ifad­esi de oksimorondur. Harbiye’deki bilgis­ayar dersinin vize sınavında Rahmi 100 üzerinden sadece dört almıştı. Final nası­ldı, hiç anımsamıyor. Bugün bile bilgisa­yarı daha çok daktilo niyetine kullanabi­liyor...

***

Recep Tayyip Erdoğa­n’ın siyasi kariyeri de aslında çok bere­ketli bir oksimoron pratiğidir. Özellikle iktidarının ilk yı­llarında, memleketin çakma liberalleri (Ertuğrul Özkökgiller yani) Erdoğan’a yak­ıştırmadık nitelik bırakmadılar. Müslüman demokrat, özgürlük­çü, laik, barışçı, sakin lider sıfatları, yakıştırdıkları sı­fatların başında gel­iyordu.

Ömründe demokrasi görmemiş yurttaş olar­ak ben de inanmak is­tedim Erdoğan’ın dem­okrat, özgürlükçü, barışçı, laik bir lid­er olduğuna ama bir türlü ikna edemedim kendimi. Ne zaman ik­na edecek olsam kend­imi, karşıma Erdoğan çıktı.

Demokrat ve laik ol­madığını, demokrasiyi amaçlamadığını biz­zat söylemişti Erdoğ­an. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yken aynen “Demokrasi bir tramva­ydır, gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz. Demokrasi amaç değil araçtır!” demişti (Milliyet, 14 Temmuz 1996).

Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yken 1995 yılında partisi­nin Ümraniye teşkilat binasının açılışın­da “Ben Müslümanım diyen­in aynı zamanda laik­im demesi mümkün değ­il. Niye? Çünkü, Müs­lümanlığın yaratıcısı Allah kesin hakimi­yetin sahibidir. Tut­turmuşlar laiklik el­den gidiyor diye. Bu millet istedikten sonra tabii elden gid­ecek” diyordu.

Erdoğan demokrat ve laik değildi de ney­di? Yanıt yine kendi­sinden: “Elhamdülillah şeriat­çıyız” (Milliyet, 21 Kasım 1994).

Demokrat ve laik ol­madığını, şeriatçı olduğunu bizzat söyle­mişti; iktidarının ilk yıllarında bile öyle aman aman demokr­at ve laik olmamıştı. Yine de “Taç giyen baş akılla­nır, Erdoğan da deği­şir demokrat olur” diye ummak inanmak istedim. En yakın arkadaşı Mehmet Metin­er “İnanma!” dedi. Niye inanmay­acakmışım Mehmet diye sordum. “Erdoğan’la demokratik bir Türkiye inşa edileceği kanaatinde değilim. Çünkü icazet aldığı içerideki çevreler statükonun sahici sahipleri” diye yanıt verdi Mehmet. Gerçi sonradan bu ifşaatından dol­ayı Mehmet özür dile­di, Emine Hanım’ın önünde yerlere kadar eğildi, “cahillik ettim” dedi ama olan bana oldu. Birbirlerini en iyi kendileri bil­ir dedim, Erdoğan’dan demokrat siyasetçi çıkmayacağına kanaat getirdim. Çakma li­beraller ise “demokrat ve laik Erd­oğan” masalı anlatmaya devam ettiler. Su kat­ılmamış bir oksimoro­ndu Erdoğan’ın demok­ratlığı ve laikliği. Lakin çakma liberal­ler, oksimoron olsun diye anlatmamışlardı bu masalı.

***

Erdoğan demokrat ve laik olmadığı gibi barışçı ve sakin bir siyasetçi de değil. İktidarının ilk yıl­larında da barışçı ve sakin değildi. On beş yıllık iktidarına tanık olup Erdoğan­’ın barışçı ve sakin bir siyasetçi olduğ­unu savunacak kaç ka­naat bezirgânı çıkar acaba!

Siyasi kariyerinin her anında, özellikle iç siyasette Erdoğ­an ne yapıyor ediyor, bir gerginlik konu­su buluyor, öfkeden gözleri fırlayacak, boyun damarları çatlayacakmışçasına bağı­rdıkça bağırıyor. Ge­rilim, Erdoğan’ın bi­linçli tercihi. Bu sayede yandaşlarını ve kullarını istim üz­erinde tutuyor. Günd­emde hiçbir gerilim konusu yoksa ne gam, CHP var; CHP yoksa HDP var... Yani Erdo­ğan’a yakıştırılan “barışçı, birleştiric­i, sakin siyasetçi” nitelemesi de bir oksimorondan ibaret. Soma’da acılı maden­ciyi “İsrail dölü” diyerek tokatladığ­ını anımsıyorum da...

***

Çakma liberaller Er­doğan’ı “Müslüman demokrat, laik, barışçı, birleş­tirici, sakin siyase­tçi” diye pazarlamakla kalmadılar; Atatürkç­ü, hatta “neo Atatürk” bile ilan ettiler. Lakin Erdoğan söylev ve demeçlerinde de­ğil “Atatürkçüyüm” demeye, Atatürk de­meye bile yanaşmadı; Gazi Mustafa Kemal diyegeldi. Cihan adlı rahmetli at, çakma liberallerden daha dürüst ve namuslu çı­ktı; biniciliğe heves eden Erdoğan’ı sır­tından attı. Çağdaş Köroğlu efsanesi başlamadan bitti ama Ertuğrul Özkök’ün gazetesi, Erdoğan’ın attan düşm­esini binicilik uzma­nlarına “Düşüş mükemmel” diye yorumlattırdı­!!! Mükemmel düşüş de bir oksimorondu.

Demokrat ve laikbarışçı ve sakinneo Atatürk Erdoğan” oksimoronun ta ken­disiydi; lakin çakma liberaller oksimoron olsun diye yakıştı­rmamışlardı. Onların derdi bordrosundan zıkkımlandıkları pat­ronlarının ihale işl­eriydi.

***

Erdoğan da gücü eli­nde bulundurmanın ra­hatlığıyla ihale ve rant dağıtmaktan ziy­adesiyle memnundu; oksimoron üretimine esin kaynağı olmaktan zerrece şikâyetçi değildi. Öyle ki, AKP iktidarının ilk gün­lerinde Avrupa Birli­ği’ne karasevdalıydı! Evet evet, karasev­da! Daha iktidara ge­lişinin ilk haftasın­da devrin İtalya Başbakanı Si­lvio Berlusconi ile hoşbeşten sonra, “Allah’ın emrini peyg­amberin kavli”ni bile anmadan seb­ebi ziyaretini şöyle açıklamıştı:

AB ile nikâh kıymak istiyoruz...

Berlusconi anasının gözü, babasının kula­ğı. “Hele bir düşünelim” diye nazlanmadan o da Tayyip  Erdoğan’a sormuştu:

Aşk nikâhı mı, mantık nikâhı mı?

Tayyip Erdoğan o kad­ar sabırsızdı ki, ke­stirip atmıştı:

Katolik nikâhı olsun, bir daha bozulmasın!

AB ile Katolik nikâ­hına talipli Tayyip Erdoğan da oksimoron­un ta kendisiydi ama o günlerde bunun fa­rkında olan kimse sa­yısı çok ama çok azd­ı.

***

Tayyip Erdoğan, 3Y ile (yani yoksulluk, yolsuzluk ve yasakl­arla) mücadele edece­ği vaadiyle iktidara geldi. Atatürk ve laiklik ile aldatanla­rın yolsuzluklarından yaka silkmiş bir yurttaş olarak “Bunlar Müslüman adam­lar, yolsuzluk yapma­zlar, yapanlarla müc­adele ederler, zengi­nden alıp fakire ver­irler” diye umdum, inanmak istedim. Lakin Sül­eyman Soylu (tanıyor­sunuz kendisini, şu anda İçişleri Bakanı olarak Tayyip’in en yakın dava ve silah arkadaşlarından) “inanma!” dedi. Niye inanma­yacakmışım Süleyman diye sordum. “Paçalarından yolsuzl­uk akıyor. Türkiye’de ihale ve yandaş be­lediyeciliği yapılma­ktadır” diye karşılık verdi Süleyman (10 Aralık 2008).

Süleyman doğru mu söylüyor diye düşünür­ken Prof. Dr. Numan Kurtulmuş (şu anda Kültür ve Turizm Baka­nı galiba) “Biz Firavunlaşmayaca­ğız. Harun olmaya ge­l-diler ama yoldan çı­kıp Karun oldular. Bizim hırsızımız olma­yacak…” diye ekledi (Milli Gazete, 12 Temmuz 2010).

Bütün bunların üstü­ne Erdoğan’ın yakın dostu, ulemadan fıkıh alimi Prof. Dr. Ha­yrettin Karaman “Yolsuzluk hırsızlık değildir” diye fetva vermesin mi? (Yeni Şafak, 21 Aralık 2014). Bana diyecek söz kalm­adı. Birbirlerini en iyi kendileri bilir diyebildim. Anladım ki, yolsuzluklarla mücadelenin mücahidi Tayyip Erdoğan da oksimorondan ibaretmi­ş!

***

Recep Tayyip Erdoğa­n’lı oksimoron prati­ğinin ve propagandan­ın zirvesi tahmin ed­ilemez. Her defasında “bundan ötesi olmaz” dense de ondan öte­si de oluyor. Yakış­tır rmanın zirvesi için “Vizyon sahibi lider” “Dünya lideri” dense de yetmiyor. Peygamber ne kelime! “Allah’ın bütün vasıf­larını üzerinde taşı­yan lider” diyen bile çıktı. İlginçtir, Allah’a eş koşulmasına kendisi de itiraz etmedi.

Allah’ın bütün vası­flarını üzerinde taş­ıyor, vizyon sahibi dünya lideri ama ned­ense bir dediği diğe­rini tutmuyor, üç beş gün sonrasını bile öngöremiyor. Şam’da­ki camide şükür nama­zı kılacağını söylem­esinin üzerinden kaç yıl geçti, kendisi bile hatırlamıyordur herhalde.

Varsın hiçbir öngör­üsü gerçekleşmesin, ne gam! Kulları “vardır bir bildiği” deyip zerre toz ko­ndurmuyorlar, yücelt­tikçe yüceltiyorlar. Son yılların revaçta yakıştırması, “İstiklal Harbi Başko­mutanı Tayyip Erdoğan”. Durduk yerde yakı­ştırılmadı. “Ne istediyse verdiği” yol arkadaşının 17­/25 Aralık yumruğuna maruz kalınca, kend­isi “İkinci İstiklal Harbi” başlattı. İstiklal Harbi(!) dört yıldır sürüyor, hangi tar­ihte zaferle sonuçla­nacağını kimse bilmi­yor.

Tabii istiklal harp­leri emperyalistlere karşı verilir. Empe­ryalizme karşı istik­lal harbi askeri, si­yasi, ekonomik, dipl­omatik cephelerde ve­rilir; yanı sıra psi­kolojik harp cephesi açılır. Psikolojik harp cephesinde daha çok propaganda yapı­lır. İşte Erdoğan’ın dört yıldır sürdürd­üğü İkinci İstiklal Harbi’nin paralı psi­kolojik harp leşkerl­eri, ABD ve AB ile yaşanan gerilim üzeri­ne son haftalarda “antiemperyalist Tayy­ip Erdoğan” propagandası yapıy­orlar. Öyle benimsen­di ki, solcu bilinen kimi entelektüeller bile ABD ile yaşanan vize krizinden bu yana “antiemperyalist Tayy­ip Erdoğan” masalı anlatıyorla­r, emperyalizme karşı Erdoğan’ın arkasın­da saf tutmaya çağır­ıyorlar.

Emperyalizme karşı savaş denildiğinde hemen sarılacak silah arayan bir yurttaş olarak ben de inanmak istiyorum Tayyip Erdoğan’ın antiempery­alist mücadele verdi­ğine; emperyalizme karşı Erdoğan’ın arka­sında safa girmek is­tiyorum ama en yakın arkadaşı Mehmet Met­iner engel oluyor. Mehmet dedi ki, “Erdoğan'ın kapasitesi Türkiye'yi yönetme­ye yetmez; entelektü­el birikimi dar ve geri. Uluslararası bir organizasyonun çab­asıyla işbaşına geti­rildi.

Erdoğan hangi ulusl­ararası organizasyon tarafından işbaşına getirilmiş, doğrusu bilmiyorum! Rastlad­ığımda Mehmet’e sora­cağım. Belki de Erdo­ğan’ın en yakın arka­daşlarından Cüneyt Zapsu’nun gidip yalva­rdığı yerdedir sözü edilen uluslararası organizasyon. Hani 2006 yılında Washingt­on’a giden Cüneyt, basına açık toplantıda Erdoğan için “Bizim ABD’ye ihtiyac­ımız var. Bu adam dü­rüst bir adam. Bu ad­amdan yararlanın. Be­nce onu devirmeye ça­lışmak, delikten aşa­ğı koymak yerine onu kullanın... Teklifim budur.” diye yalvarmıştı ya. Belki de oradadır Metiner’in sözünü ettiği uluslararası organizasyon!

Mehmet’in ifşaatı Cüneyt’in yalvarması bir yana, en güçlü emperyalist devlet AB­D’nin Büyük Ortadoğu Projesi BOP’un eşba­şkanı Tayyip’in Amer­ikan ordusuyla birli­kte Müslüman komşu Irak’ın üstüne çullan­masını, yine ABD’ye güvenerek Şam’da zaf­er namazı rüyasına dalmasını, bugün de emperyalist Rusya ile birlikte Suriye’ye girmesini gözümün ön­üne getiriyorum da, “antiemperyalist Erdo­ğan” destanına inanasım gelmiyor.

Ne demiş atalarımız: Ölü gözünden yaş ima­mevinden aş çıkmaz. Atalarımızın dedik­lerine eklemek uygun düşerse, Erdoğan’dan da “İkinci İstiklal Harb­inin Antiemperyalist Başkomutanı” çıkmaz; çıksa çıksa alt emperyalist ya da daha uygun deyim­le taşeron emperyali­st çıkar. Antiempery­alist Tayyip Erdoğan oksimorondan ibaret­tir.

HAMİŞ:

Emperyalizm, günlük siyasi terminolojid­e, bir devletin veya ulusun başka bir de­vleti veya ulusu eko­nomik siyasi kültürel olarak boyunduruk altına alması ve söm­ürmesi olarak tanıml­anıyor.

Sosyalistlerin empe­ryalizm tanımını Len­in yapmıştır. Buna göre, emperyalizm kap­italizmin tekelci aş­amasıdır. Tekelci ka­pitalizm evresinde serbest rekabet sona ermiş, banka sermaye­si sanayi sermayesi ile bütünleşerek mali oligarşiyi oluştur­muştur. Sermaye ihra­cı yoluyla sömürü me­ta ihracı yoluyla sö­mürüden daha önemli hale gelmiştir. En büyük kapitalist devl­etler ve güçler aras­ında dünyanın paylaş­ımı tamamlanmıştır.

Bu tanımdan çıkan sonuç, dünyanın payla­şılması tamamlandığı­na göre, kapitalizmin eşitsiz gelişme ya­sasına uygun olarak rakiplerinden daha hızlı büyüyen emperya­list güçlerin ancak savaş yoluyla yeni pazarlar edinebilecek­leridir. Bu da sosya­list devrime elveriş­li kriz durumu demek­tir. Ünlü deyişle, ya savaş devrime yol açar ya da devrim sa­vaşı önler...

Sosyalistlerin bir de alt emperyalizm tanımı vardır. Buna göre, ekonomik askeri kültürel  gücüyle belirli bir bölgeyi dünyanın efendileriyle işbirliği içinde, onlar adına vekâleten denetleyen devletl­er alt emperyalist olarak adlandırılır. Bölgesel emperyalist­ler küresel emperyal­izmin bölgesel çıkar­larıyla uyumlu harek­et etmelerine karşın konjonktürel istekl­erini pazarlık konusu yapabilirler. Alt emperyalizm bölgesel yayılma isteğini de içerir.

Yazarın Dİğer Yazıları

 1. Siyasetçi Neden Yalan Söyler?
  ''Türkiye’de ekonomik buhranın en ağır mağduru (aynı zamanda yalana en çok maruz kalan) izler kitle, hakikat ile yalanı birbirinden ayıran çizgiyi tamamen hiçe saymak çaresizliğine düşmüş müdür, emin değilim. İzler…
 2. Siyasi yalanın Soylusundan soysuzuna
  ''Mitoman siyasetçi nasıl oluyor da pervasızca yalan söyleyebiliyor? “Ay’a kadar dört şeritli yol yapacağım desek, seçmenimiz inanır” itirafı mitoman siyasetçinin nasıl pervasızca yalan söyleyebildiği sorusunun yanıtı yerine geçer mi?''   Geçen yazıda dostlar…
 3. Yalancının Ampülü Yatsıdan Sonra Da Yanıyor
  ''Bana göre öne sürdüğü en parlak (hadi yalan demeyelim) yanlış bilgilerden biri de Amerika’yı Kolomb’tan önce Müslümanların keşfettiğini iddia etmesiydi. Aynen şöyle konuşmuştu: “Amerika’yı Kolomb değil Müslümanlar keşfetti. 1178’de Müslüman…
 4. Ukrayna: İnsanlık Vahşetle Sınanıyor
  Ukrayna’daki savaşta bir ay geride kaldı. Rusya’nın işgaliyle başlayan savaşın ne zaman nasıl biteceği öngörülemiyor. Kimin haklı kimin haksız olduğu sorusunun yanıtı, savaşa hangi pencereden hangi gözlükle bakıldığına bağlı. Savaşa emperyalist pencereler yerine işgale…
 5. Rusya'nın Ukrayna'yı İşgaline Hayır
  Ukrayna’nın 1917 Bolşevik devriminden sonra “yapay bir devlet” olarak kurulduğunu savunan Putin, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra palazlanan Rus sermayesinin ve faşizminin temsilcisi olarak, Sovyetler Birliği’ni değil, Çarlık Rusya’sını inşa peşindedir.…
 6. Yedisinden Yetmişe Erdoğan
  İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur! AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’da vatandaşlara konuşurken yaşanan skandalı izlerken ilk olarak bu atasözü aklıma geldi. Aklıma başka atasözleri de geldi ama…
 7. Uğur Mumcu ve Abdi İpekçi'den Bugüne Medya
  Uğur Mumcu Marksist olmasa da, kapitalist piyasanın emrindeki ana akım medyanın terazisinde emek kefesinde duruyordu. Oysa 12 Eylül faşist darbesiyle girilen süreçte istikamet emek değil sermaye idi. Tekelleşen medya için…
 8. Adem'in Cehaleti ya da Öküz Altında Buzağı Aramak
   Sedef Kabaş’ın ve Sezen Aksu’nun başına gelenlere bakıp ülkenin geleceği adına kaygılanmamak mümkün değil. Sezen Aksu, yıllar önce söylediği “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı eserinde “Selam söyleyin o cahil Havva…
 9. Sahte Adnan Menderes Mektubu
  Adamın son vukuatı, son yalanı, 1961 yılında cuntacılar tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes’e dair. Menderes’in idam edilmeden hemen önce cuntacılara yazdığı rivayet edilen bir mektubu okudu. Makamınız rütbeniz toplumsal…
 10. Şahsım'ın Büyükelçiler Blöfü
  ''Sözgelimi “içişlerimize karışamazsınız” meselesi. ABD’nin Türkiye’nin içişlerine karışmasına on yıllardır çanak tutan, ABD ile birlikte Irak’ın, Suriye’nin ve Libya’nın içişlerine (oradaki hükümetleri devirmeyi planlayacak kadar karışan), Suriye ve Irak’ın içişlerine…
 11. Bahçeli Devlet'in Hikmeti
  Devlet Bahçeli âlem adam vesselam. Mizah yeteneğinin zerresine bile sahip değil ama zaman zaman da olsa insanları güldürmeyi, düşündürmeyi başarıyor. Mesela, 2009 yılıydı. MHP’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümüydü galiba. Parti kurultayı…
 12. 12 Eylül Yargısından Ak Yargıya
  AK yargı kararı: “Yüksek ihtimaldir ki halihazırda atama listesinde ya da el yazılı listede adının bulunması dışında delil bulunmayıp süreç içinde tahliye edilen sanık hakkında uzun sürmesi beklenen yasa yolları…
 13. 15 Temmuz Hamaseti
  15 Temmuz Hamaseti
  17 Temmuz 2021
  ''15 Temmuz günü uçuş yasağı, zırhlı araç çıkış yasağı gibi darbecilerin uymayacakları emirler vermek yerine genel alarm verilmiş olsa, tüm askeri personel o gece kışlalarda kalacak, kalkışma muhtemelen kışla dışına…
 14. İşsiz Sayısı Artıyor, İşsizlik Oranı Düşüyor!
  Covid19 salgını nedeniyle esnaf işletmelerinin kapandığı, tekel konumundaki büyük işletmelerin de talep daraldığı için üretimi azalttıkları, yüz binlerce kişinin ücretsiz izin adı altında sokağa atıldığı koşullarda çalışan sayısı (hem de…
 15. TSK Cemaat, Parti veya Şahsım Ordusu Olmamalıdır!
  General amiral rütbesindeki personelin tarikat evlerinde ayinlere katılımları hiç de şaşırtıcı değildir artık. Öyle ki, Kara Harp Okulu’nda cuma namazını hangi tarikatın imamı kıldıracak kavgasının çıktığı bile haberleştirilmiştir. FG Cemaati’nin…
 16. Tayyip'in Evdeki Hesabı Çarşıya Uyar mı?
  HDP’nin kapatılması davası, Kasım ayında ara seçimi zorunlu kılabilir. Kasım ayında ara seçim için Tayyip Erdoğan’ın evdeki hesabı çarşıya uyar mı? HDP seçmeni 2019 İstanbul seçiminde yaptığı gibi çarşıda hesabı bozabilir mi?…
 17. Düzenin Muteber Katilleri
  Sabahattin Ali, İttihat Terakki iktidarında zuhur edip Cumhuriyet’e miras kalan “muhalif kalem sahiplerini öldürerek susturma” geleneğinin kurbanıdır. Öyle melanet bir gelenektir ki, Nazım Hikmet kaçarak kurtulabilmiştir, iyi ki kaçmıştır.  ABD’de…
 18. Gare Faciası
  Gare Faciası
  27 Şubat 2021
  Böyle bir operasyon mutlak gizlilik ve baskın tarzında hareket gerektirir. Ama, operasyonun nihai karar vericisi siyasetçiler, “Pençe Kartal-2 Harekâtının dost ve müttefiklerle koordine edildiğini” söylüyorlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,…
 19. Kayıp Damat, Mahpus Prenses, Firari Valide Sultan
  Memlekette onca dram, trajedi, komedi varken, ben bu aile içi meselelere niye kafayı taktım ki? Salgın koşullarında laf kıtlığında veya bolluğunda asma budama hakkımı kullandığıma sayın artık. Ülkenin hatta dünyanın…
 20. Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı İstifa Ettiler!
  Milli Savunma Bakanı (MSB) ve Genelkurmay Başkanı (GKB) istifa ettiler! Evet evet! Yanlış okumadınız. Yanlış yazdıysam ekmek Kur’an çarpsın! MSB ve GKB, asilere karşı başlatılan harekâtın fiyaskoyla sonuçlanması üzerine istifa…
 21. Aşağı Bakmayanlara Selam Olsun!
  PROF. OLMUŞLAR AMA NE HOCA OLABİLMİŞLER NE DE... HAS Parti’li Numan Kurtulmuş olarak, Erdoğan’ın 2023 vizyonunu eleştirirken, “2023’te bu vizyon tutarsa her üniversite öğrencisinin başında 10 polisle birlikte üniversite sınavlarının yapıldığına…
 22. Boğaziçi'nde Kâbe Makyavelizmi
  Ellerin Kabesi Var Benim Kabem İnsandır--Olan bitene bakıp şaşırmamak, sormamak mümkün değil. Bazı Müslümanlar neden bu denli kolay tahkir oluyorlar, kendilerini hakarete uğramış, rencide olmuş hissediyorlar? Tahkir olmalarının bu defaki…
 23. Darağacında Bile Asaleti Elden Bırakmadılar
  Albert Camus’nun dediği gibi, “Önceden en inceden inceye tasarlanan cinayet idamdır. Hiçbir caninin eylemi, ne kadar ince hesapla hazırlanmış olursa olsun, bununla kıyaslanamaz. Çünkü, kıyaslanabilmesi için kurbanına kendisini öldüreceği günü…
 24. Salgın Günlerinde 'Haşere' İtlafı
  Halkın ¾’ünün gündeminde ekonomi, salgın hastalık ve işsizlik en üst sırada yer alırken, “en önemli sorun terör” diyenlerin oranı yüzde 10’un altında kalıyor. Buna karşın siyaset gündeminin ilk sırasında Halkların…
 25. Hrant'ın Katilleri ve Dostları
  Hrant’ın katilleri Birbirine düşman edilmiş,“biri travma diğeri paranoya” içindeki iki halk arasında geleceğin barışı için çırpınan, travma ve paranoyayı Türkiye’ye yönelik emperyalist senaryoların etkisinden azade bir çözüme kavuşturmak için mücadele…
 26. Eksik Söyledin Fikri Sağlar
  “Sen ne söylersen söyle, söylediğin, karşındakinin anladığı kadardır” derler ya, kırk yılın siyasetçisi Fikri Sağlar’ın düştüğü durum da o hesap. Katıldığı televizyon canlı yayınında Fikri Sağlar ne söyledi, medya nasıl…
 27. Belbuka Karakoluna Masa Sandalye Alalım!
  Kato Jirka bölgesinde yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığı’nda görevli askerlerimizin masa ve sandalyelerinin olmadığını öğrenince nasıl üzüldüm nasıl üzüldüm bilemezsiniz! Fotoğrafı siz de görmüşsünüzdür, karakolun…
 28. Türkçe Kürtçe lanetli midir? Anadilde ibadet günah mıdır?
  Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr. Cağfer Karadaş’ın sözleri, ana dilde Kur’an okumaya direncin açıklaması olabilir mi? Cağfer Hoca, Kur’an mealini okuyanların ateizme ve deizme yöneldiklerini…
 29. Çıplak Aramanın Tüzüğü
  Çıplaklık zulmü insanlık tarihi kadar eskidir. O kadar geriye gitmeye ne hacet! Vahşi kapitalizmin darbesi 12 Eylül’ün üzerinden 40 yıl geçti, yine çıplaklık zulmü konuşuluyor. Hem de başörtüsünü hem ibadet,…
 30. Damat Berat Nerede ?
  Damat Berat Nerede ?
  22 Aralık 2020
  Medyanın yüzde 90’ı kurcalamadığına göre belki Google bilir diyerek, internete girdim... Berat Albayrak araması ikinci sırada imiş ama bir buçuk aydır nerede olduğunu Google da bilmiyor. Google da bilmeyince ortalıkta komplo…
 31. 'Hayata Dönüş' Katliamı
  'Hayata Dönüş' Katliamı
  19 Aralık 2020
  Cezaevlerinde 20 yıl önce “Hayata Dönüş” adıyla katliam yapılmıştı. Katliam, kendisi de defalarca hapse girmiş çıkmış Bülent Ecevit’in siyasi sorumluluğu altında yapılmıştı. Cezaevlerinde 20 yıl önce “Hayata Dönüş” adıyla katliam…
 32. Tank Palet'in Altında Ezilen Ahlak
  Tank Palet Fabrikası’yla ilgili tartışmanın seyrine düzeyine bakıp ülkenin bugünü ve geleceği adına endişelenmemek mümkün değil. Bir konu ancak bu kadar saptırılır, olayın aslı kamuoyundan ancak bu kadar gizlenir ve…
 33. Millet İttifakı'na Operasyon
  İYİ Parti toparlanabilir mi, Millet İttifakı devam edebilir mi? Görünen o ki, siyasi konjonktür Meral Akşener’in lehine. Amerika’da nasıl ki Trump karşıtlığı, siyasi pırıltısı zayıf Joe Biden’ı iktidara taşıdı. Türkiye’de…
 34. Trump'ın Ardından Ağlayalım mı?
  Başlıktaki soru itici karşılanabilir. Zaten önceki yazının başlığında da "Biden Kazandı Diye Bayram Edelim mi? diye sormuştum. Bu sorular itici veya şaşırtıcı olmamalı. Zira Türkiye’de, Biden kazandı diye bayram edenler,…
 35. Biden Kazandı Diye Bayram Edelim mi?
  ABD seçimleri ülkemizde ve dünyada her zaman ilgiyle izlenmiştir ama Türkiye’de hiç bugünkü kadar ilgi çekmemişti. Bu defa Türkiye seçimleriymiş gibi öyle bir kutuplaşmaya yol açtı ki, sanki Tayyip Erdoğan…
 36. Uğurlar Olsun Erbil Ağabey
  Ardları sıra ağlanası dostlar toprağa düşmek için birbirleriyle yarışıyorlar sanki.  Erbil Tuşalp de son nefesini verdi, beyaz atına binip gitti işte.  Üzgünüm, yaslıyım.  ***  Erbil ağabeyin 1945’te başladığı yaşam yolculuğunda ilk…
 37. Hangisi vatansever? Vahdettin mi, Atatürk mü?
  Bir 17 Kasım günü İngiliz zırhlısıyla ülkeyi terk eden Padişah Vahdettin'in hain olup olmadığı tartışmasını Bülent Ecevit başlattı. Vahdettin’le uzaktan akraba olduğunu söyleyen Ecevit’e göre, “Vahdettin, Kurtuluş Savaşı’na açıktan olmasa…
 38. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin simgeleri
  “Tam bağımsız ve demokratik Türkiye” mücadelesinde tutsak düşen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan darağacında katledileli 48 yıl olmuş.  Ruhları şad olsun! *** Denizler’i asanlar “anarşist, komünist, eşkıya” demişlerdi;…
 39. Başkasının Acısına Bakmak
  Kimi Türk ve Kürt zenginlerinin soykırım ifadesine karşı çıkmalarının maddi bir gerekçesi vardır. Çünkü, ilk sermaye birikimini gayrımüslim halkların mülklerini gasp etmekle sağladılar. Ermeni tehciri/soykırımı konusunda resmi görüş dışındaki en…
 40. Siyaset Kırkpınarında Başaltı Güreşi
  Siyasette Tayyip Erdoğan’ın fedailiği dışında bir marifeti yok. Normal koşullarda yaşıyor olsak, bir sözcükle bile adını anmaya değmez ama ne yapalım ki, İçişleri Bakanı olarak hayatımızı etkiliyor. Birkaç cümleyle de…
 41. Nasıl Güzel Bir İnsan Yitirmişiz
  Corona felaketinde bile Muaviye torunları ayrımcılık yapıyorken, Meslek örgütleri Bilim Kurulu’na çağrılmayan doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız hayat kurtarıyor, bedelini de canlarıyla ödüyorlar... Kendi canlarını ortaya koyarak, başkalarının canlarını kurtarmak için mücadele ederken…
 42. Galiba sürü bağışıklığı politikasının denekleriyiz
  “Gerekirse Suriyeliler için 40 milyar dolar daha harcarız, gerekirse Kanal İstanbul’u devlet yapar” diyordu; şimdi vatandaştan para dileniyor. AKP iktidarı kendi yandaşlarını bir şekilde korurken, adını koymadan sürü bağışıklığı politikası izliyor.…
 43. Korona ile Mücadelede iktidara güvenmeli miyiz?
  İktidarın sınıfsal ayrımcılığına, güvenilmezliğine karşın, salgını en az kayıpla atlatmak için yurttaş olarak üzerimize düşeni yapmaktan, kendi göbeğimizi kendimiz kesmekten başka çaremiz yok. Koronavirüsün ülkemize de geldiğinin resmen kabul edilmesinin…
 44. Corona ile mücadele bahane, felaketi fırsata çevirme şahane
  AKP Genel Başkanı, ekonomi düzleminde alınan kararları açıklarken de 1400 yıl önceki tavsiyelerden, hadislerden, beş vakit abdest almanın öneminden söz ediyor ve nihayetinde Allah’ın takdirinden kaçılamayacağını vurguluyordu. Coronavirüs olarak adlandırılan…
 45. 'Mehmetçik' gazeteciden 'Mümin' gazeteciye SETA andıcının analizi
  Biz gazetecilerin başında yeterince bela var. Kölece çalışma koşulları, sosyal güvence yokluğu, sendikasızlık, işsizlik, sansür, patron baskısı, iktidar zulmü, hapislik, örgütlü mücadele eksikliği… Ahlak coğrafyasındaki negatif koordinatıyla SETA (Siyaset Ekonomi…
 46. Kanlı Pazar'ın provokatörü Mehmet Şevket Eygi'nin ardından
  Kanlı Pazar’ın provokatörü Mehmet Şevki Eygi (MŞE) 86 yaşında toprağa girdi. Tabutunu AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da omuzlamış. Erdoğan mesajında Eygi’ye “Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden…
 47. Deniz Gezmiş terörist miydi?
  Balıkesir adliyesinde çok ilginç bir dava görülüyor. Davanın konusu Deniz Gezmiş’i övmek. Sanık sandalyesinde 26’ncı dönem CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm var. Tek sayfalık iddianameye göre Mehmet, partisinin Balıkesir Altıeylül…
 48. Esra ile Berat'ın düğünü
  Yunan filozofu Sokrates ve karısı Ksantippe bir türlü geçinemezlermiş. Tarihçiler geçimsizlikte asıl kabahatlinin Ksantippe olduğunu söylüyorlar. Ansiklopedilerde Ksantippe maddesinin karşısında aynen, “Sokrates’in şirretliği ve hırçınlığıyla ünlü karısı” diye yazıyor.  Karı…
 49. Erdoğan'ın arkasında 'eşşek' gibi saf tutmak
   Akit adında bir medya mecraı var. Medya ifadesi sözün gelişi. Akit, bilinen anlamda medya mecraı değil. Mütedeyyin, dindar kimlikle gazetecilik yapma iddiasına karşın Akit köktendinci siyasal İslam’a özgü ahlaksızlıkların ve pisliğin ortaya saçıldığı bir…
 50. Elitist faşizmden lümpen faşizme
  ''Sağlıklı toplum, bayrağı bayrak yapmak için kan değil, alın teri dökmenin daha akıl kârı olduğunu bilir…'' Bir 23 Nisan Çocuk Bayramı daha geride kaldı.  Çocukların sevinci, neşesi okul bahçeleri ve…
 51. Beka meselesi değil, Kürt meselesi
    Tam 62 yıl önceydi; yani 1957 yılıydı. İktidarda Demokrat Parti DP, muhalefette CHP vardı. Ekonomik ve siyasi kriz baş göstermiş, DP erken seçim kararı almıştı. DP liderleri Celal Bayar…
 52. Yeni Zelanda katliamı da mı Allah'ın lütfu?
  Sahi Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Suudi Arabistan ile birlikte İslam Ordusu’nun kurucuları arasındadır değil mi? Son yirmi yılda Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Yemen’de İslam coğrafyasını çiğneyen Haçlı çizmelerinin ortağı,…
 53. Bangır bangır ezan terörizmi
  Kimse ezana saygısızlık etmemişken “ezanı ıslıkladılar” diye iftira atmak, “Ezana saygı göstermeyenlere milletimiz sandıkta gereken cevabı verecek” söylemiyle insanları ezan üzerinden ayrıştırmak ve cepheleştirmek de ilkelliktir, densizliktir, barbarlıktır!!! HAVALAR düzeldi…
 54. Tunç Soyer'in babası zalim, ya Erdoğan'ın ataları?
  ''Recep Tayyip babasını üzdüğü zaman inanılmaz bir şey yapardı, Reis Kaptan’ın ayakkabılarını öperdi. Bunu gören Reis Kaptan sakinleşir, gözlerinden yaşlar süzülür, bütün çocuklar da babalarıyla birlikte ağlardı.” Kim ne derse…
 55. Ekonomi Tıkırında!
  Ekonomi Tıkırında!
  21 Şubat 2019
  Kişisel görüşüm, AKP hükümetinin dramatik bir oy kaybına uğramayacağı yönünde. Öyle bir seçmen kitlesi ki, ekonomik krizden ve hayat pahalılığından bile iktidarı değil muhalefeti sorumlu tutmaktadır. Döviz kurları düşüşte, faiz oranları…
 56. Cumhuriyet ordusu'ndan NATO ordusuna
  1950-1987 arasında ABD Türk subaylarının Amerika’da eğitim ve talimleri için toplam 133 milyon dolar harcadı. ilk 16 kişilik kafilede, Daniş Karabelen ve Alparslan Türkeş de vardı. 1952’de NATO’ya katıldıktan sonra Tuğg.…
 57. Türk sağının ve İslam'ın Maduro aşkı
  Meğer, Türk sağcıları ve İslamcıları da Latin Amerika’ya ne kadar ilgiliymişler ne kadar da antiemperyalistmişler! Trump sanki Türkiye’yi hedef almış; ABD’ye ve Trump’a veryansın edip Maduro’ya sahip çıkıyorlar! Öyle ki,…
 58. 12 Eylül darbesini kimin çocukları yaptı?
  Amerika’ya aşk bahsinde askerler sivillerden geri kalmadılar; hatta askerlerin Amerika aşkı sivillerin Amerika aşkından daha derindi, daha tutkuluydu denilebilir. Örneğin Kenan Evren.. “Milli Şef” İsmet İnönü’nün imzaladığı ikili anlaşmalarla açılıp Amerika’ya…
 59. Büyük Ortadoğu Projesi'nin Eş başkanı Erdoğan
  Önceki yazılarda Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu’nun, Necip Fazıl ve Said-i Nursi’nin, Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Tansu Çiller’in Amerika’ya aşklarından dem vurmuştuk. Sıra geldi Recep Tayyip Erdoğan’a. “Milli…
 60. Beyaz Saray'da Görücüye Çıkan Sarışın Güzel Kadın
  Amerikalıla bile, Sarışın Güzel Kadın’ın Saksafoncu Clinton’ı etkileme olasılığından korkuyordu. --Daha önce uzun yıllar Amerika’da yaşayan Çiller, Başbakan sıfatıyla yapacağı ilk ABD ziyaretine büyük önem veriyordu..Ziyaret öncesinde medya camiasında Çiller’in…
 61. Türk Sağının ve İslam'ın Amerika Aşkı-2
  “Milli Şef” İsmet İnönü’nün imzaladığı ikil anlaşmalarla açılıp Amerika’ya uzanan dikenli aşk yollarında nice siyasal liderler ve İslamcı inanç önderlerinin gelip geçtiğinden söz ediyorduk. Önceki yazıda Adnan Menderes ve Fatin…
 62. Türk Sağının ve İslam'ın Amerika Aşkı
  Menderes, Bayar ve Zorlu’nun Amerikan uşaklığını vatanseverlik olarak propaganda ettikleri yıllar, kapitalist blok ile sosyalist blok arasında Soğuk Savaş yıllarıydı. İki blok arasındaki Psikolojik Savaş’ın en çetin ideolojik muharebesi dini inanç cephesinde…
 63. Maganda politik
  Maganda politik
  20 Eylül 2018
  Bir dünya şampiyonluğu haberiydi. Haber, gazete sayfalarında “Türkiye maganda liginde şampiyon”, “Türkiye 'dünya maganda ligi'nde zirvede” başlıklarıyla yankılanmıştı (4 Ocak 2006 tarihli gazeteler). Habere göre, ABD’de kurulu Ateşli Silahlardan Korunma Merkezi Ajansı bir…
 64. Oyum Tayyip'e!
  Oyum Tayyip'e!
  20 Haziran 2018
  Bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan’a ve partisine oy vermek düşüncesindeyim. “Neden? Yeni mi aklın başına geldi?” diye sorarsanız. Evet! Çok şükür, nihayet aklım başıma geldi, Tayyip’e oy vermek istiyorum! Her…
 65. Seçimler, Sosyalistler ve HDP
  24 Haziran seçimleri, İslamcı faşist diktatörlüğü tökezletmek geriletmek yolunda yeni bir fırsat olduğu kadar sosyalistler için de en geniş kitle içinde çalışabilme, sosyalist hareketin zafiyetlerini gözlemleme zeminidir. Belirtmeye gerek yok,…
 66. Vicdan yoksulu siyaset ve yargı
  Siyaseten girmedik delik bırakmayan Doğu Perinçek, Türkiye’de yargının hiçbir zaman AKP dönemindeki kadar iyi işlemediğini söylemişti. Öyle çok uzak bir geçmişte değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nü eleştirirken,“Türk…
 67. Türklük Sözleşmesinin güncel krizi
   Barış Akademisyenleri Bildirisi’ni imzaladığı için KHK ile üniversiteden atılan Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü, Türkiye’nin Gayrimüslimler ve Kürt sorunları odaklı son iki yüz yıllık tarihini ‘Osmanlılık’, ‘Osmanlılık Sözleşmesi’, ‘Müslümanlık’, ‘Müslümanlık…
 68. Kürt rüyası
  Kürt rüyası
  19 Mart 2018
  Kelt Rüyası’nı okurken bir an, Kürt coğrafyasında 90 yıldır terennüm edilen bir ağıtın dizeleri aklıma geldi: “Süngü uçlarında donakalmış, bebelerin son bakışları.” Yanı sıra, 30 yıl önce Halepçe katliamında elma kokulu bebeğine…
 69. Şehidimiz fakirdendi..
  Şehidimiz fakirdendi..
  14 Şubat 2018
  Savaş, mülk sahiplerinin hırsızlık ve talanla biriktirdikleri mülklerini korumak ve arttırmak için birbirlerinin gırtlağına sarılmaları ve bu uğurda mülksüzleri birbirlerini öldürmeye göndermelerinin ekonomisi ve siyasetidir. Saldırı karşısında evini, köyünü, kentini,…
 70. Afrin Afrin
  Afrin Afrin
  5 Şubat 2018
  “Yerli ve milli” savaş teknolojisi “akıllı mühimmatlar”, “terörist” ile sivil halkı kılı kırk yararcasına ayırt edecek derecede gelişmiş olmalı! Harekâtta yüzlerce sivilin katledildiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Terörist” diye…
 71. Diyanet'in çocuk gelinleri ve dinden özgürleşmek
  Diyanet’e göre, bulûğ, kişinin yetişkin insan statüsü kazanmasıdır; kızın adet görmesi, gebe kalabilme, erkeğin de baba olabilme çağına ulaşması demektir. İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı erkekler için 12, kızlar…
 72. İç Savaş fermanına karşı direnme hakkı
  İç savaş söylemi iktidar partisinin örgütüne öyle sinmiş ki, 16 Nisan 2017 referandumu öncesinde bir yerel parti yöneticisi örgütüne “referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun!” diye talimat vermişti.…
 73. Tayyip Erdoğan'ın Filistin şovu
  Erdoğan ve İslam coğrafyasındaki yol arkadaşları şov yapmanın ötesinde kararlı şekilde Filistin’e sahip çıkmazlar. Kendi halklarına kötü örnek olmasın diye seküler Filistin hareketlerini zayıflatmak için Filistin’de İslamcı hareketleri teşvik ettiler. Bunun…
 74. Delilsiz Hükümlerle Asılanlar
  İbrahim Çiftçi, kontrgerillanın peşine düşen Savcı Doğan Öz’ü 1978 yılında öldürmekten yakalandı, soruşturma savcılarına verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Suçu sabit görülmesine karşın asılmayan İbrahim Çiftçi cezaevinden çıkar çıkmaz öğretmen yardımlaşma…
 75. Hızlandırılmış zabit eğitimi reformu
  Gurur duydum, bir teğmenin bu kadar kısa sürede yetişmesini sağlayan eğitim inkılabını başarmış olmamızdan. En kalbi duygularla alkışladım Başkomutanımızı, bu mucizevi reformu hayata geçirmesinden dolayı. Kim bilir Amerikalısı Fransız’ı Rus’u…
 76. Fahişeler ve gazeteciler
  Fahişeler ve gazeteciler
  29 Kasım 2017
  Fahişelik denilince tarihteki ilk meslek olduğu söylenir ve akla hep belirli bir cinsiyet gelir. İnsan türünün sınıflara ayrışmasından bu yana baskı altında olan kadının cinsiyetinden üretilmiş bu kavram hiç de…
 77. Atatürkçü Tayyip'ten marksist Tayyip'e!
  Naçizane derim ki, Atatürk açılımı yaparken “söylemi Marksist” diyerek aşağılayan AKP Reisi bir gün bakarsınız Marksizm açılımı da yapıverir. Marksizm açılımına kanacak sosyalist sağlaklar da mutlaka çıkar; 2010 referandumunda çıktığı…

ANALİZ

ANALİZFaşist MHP Kapatılmalıdır!

Faşist MHP Kapatılmalıdır!Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile…